1.  Регионална здравна инспекция – Кюстендил, Ви уведомява, че в рамките на Проект BG051РО001-5.3.02-0001-С0001 "СПРИ и се прегледай", до 30.11.2016 г., на територията на област Кюстендил ще се проведат скринингови изследвания(пълен текст).

2. ОТЧЕТ за извършените дейности през 2016 г.по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) в Република България 2012 – 2018 г.

3. О Т Ч Е Т за извършените дейности от РЗИ – Кюстендил  през  2016г. по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести

4. О Т Ч Е Т за извършените дейности от РЗИ – Кюстендил през 2016г. по Националната програма за намаляване въздействието на концетрацията на радон в сради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г.

5. ОТЧЕТ за извършените дейности от РЗИ Кюстендил през 2016г. по Национален план за действие за периода 2015-2020г. към Националната стратегия  на Република България  за интегриране на ромите 2012-2020г., приоритет „здравеопазване“, приет с решение № 355  на министерския  съвет  от 2016г.

6. Отчет за извършените дейности през 2017 година в РЗИ-Кюстендил по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) в Република България 2012 – 2018 г.

7.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014-2020 ГОДИНА
8. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН И СПИ ПРЕЗ 2017Г.

9. Министерство на здравеопазването - стратегии

10. Министерство на здравеопазването - програми

11. Министерски съвет - Портал за обществени консултации