Оферта за участие в процедура за избор на лечебно заведение, което да извърши не по-малко от 500 клинични изследвания, съгласно задача 1.4 „Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население”, т. 1.4.3 „Провеждане на ранна диагностика и скрининг за артериална хипертония, сърдечносъдови заболявания, белодробни заболявания, захарен диабет с мобилни флуорографи, ехографи и лаборатории” от Националния план за действие 2015-2020 г. на лица от ромски произход в населени места от област Кюстендил, в изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите, приет с Решение № 355 на МС от 2016 г.

     Покана  към изпълнителите на клинични изследвания  

      Списък на медицински лица, квалифицирани за извършване на клинични изследвания