ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ, ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ СОБСТВЕНОСТ НА РЗИ-КЮСТЕНДИЛ.

 

1. Заповед

2. Обява

3. Тръжни книжа

4. Протокол

5. Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, собственост на Регионална здравна инспекция - Кюстендил.