Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекусори на взривни вещества 

 

     Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица. 

 

     Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица.EN 

 

   Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на перкусори на взривни вещества  +359(02) 814 70 70