1.Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в Регионална здравна инспекция – Кюстендил

2.Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Регионална здравна инспекция - Кюстендил