ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена информация

Звена за Административно обслужване Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

лице за контакт: старши специалист;

- работно време - от 08.30 часа до 17.00 часа.

адрес: - град Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, етаж I – офиса за административно обслужване на физически и юридически лица на принципа „Едно гише”;

- гр. Дупница, ул. „Велико Търново” №1, етаж I - офис за административно обслужване на физически и юридически лица на принципа „Едно гише”;

- по пощата на същия адрес;

- на електронен адрес: rzi@rzi-kn.net ;

- на факс 078/552453; 0701/50881;

- на телефон 078/558202078/558202 като устно заявление.

Ако заявлението е получено след края на работното време, то се завежда в регистъра през следващия работен ден.

 

ПРОЦЕДУРА

В Звеното за административно обслужване на РЗИ – Кюстендил се подава заявление по образец за достъп до информация.

В 14-дневен срок от подаване на заявлението (с изключение на случаите по чл.31 и чл.32 от ЗДОИ), следва да получите Решение за предоставяне на информацията, където се посочва:

- до каква информация се предоставя достъп;

- в какъв период от време се предоставя достъп /не може да бъде по-малък от 30 дни/;

- къде се предоставя достъп;

- в каква форма се предоставя достъп;

- каква сума трябва да се заплати.

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Заплащат се материалните разходи по предоставянето на услугата по цени, определени със ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.,като могат да се извършват както в офиса за административно обслужване на физически и юридически лица на принципа „Едно гише” на РЗИ – Кюстендил, намиращ се в гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, етаж I, от 08.30 часа  до 17.00 часа, така и по банков път: Банка: SG „ЕКСПРЕСБАНК” АД, КЛОН КЮСТЕНДИЛ: IBAN: BG33TTBB94003116007616, получател Регионална здравна инспекция - Кюстендил, ЕИК 176031298.

При незаплащане на определената сума, се губи правото на достъпа.

 Във връзка с чл.13 ал.2 и чл.37 ал.1 т.1 от Закона за достъп до обществена информация се ограничава достъпа до информация, представляваща служебна тайна (в срокове по чл.34 от ЗЗКИ) съгласно Списъка на категориите информация, определена като служебна тайна в РЗИ -Кюстендил, утвърден със заповед № РД-11- 231 от 25.07.2014 г.

 
Нормативна уредба: Закон за достъп до обществена информация

 

Бюджет на РЗИ-Кюстендил за 2018г.


Цели на РЗИ-Кюстнедил за 2018г.


План дейност РЗИ-Кюстендил 2018г.


Годишен отчет на РЗИ - Кюстендил за 2017 г


Цели на Регионална здравна инспекция - Кюстендил за 2017г.


Бюджет на Регионална здравна инспекция за 2017т.

 

План за дейността на Регионална здравна инспекция - Кюстендил за 2017г.

Профил на РЗИ - Кюстендил в електронния Портал за отворени данни на Република България

Наръчник - Програма Достъп до информация

Разходи по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите

Как да получим достъп до информация - трето преработено издание

Списък по чл.15, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ – Кюстендил)


Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ през 2017г.

Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ през 2016г.

Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ през 2015г.

Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ през 2014г. 

Годишен отчет за дейността на РЗИ - Кюстендил за 2016 година. 

План дейност РЗИ-Кюстендил за 2016

Годишен отчет за дейността на РЗИ - Кюстендил за 2015 година.

План дейност РЗИ-Кюстендил за 2015г.

Годишен отчет за дейността на РЗИ - Кюстендил за 2014 година.


Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2018 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация

Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2017 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация 

Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2016 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация 

Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2015 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация 

Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2014 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация 

Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2013 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация

Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна иснпекция - Кюстендил

Вътрешни правила  за провеждане на процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в Регионална здравна инспекция – Кюстендил

Процедура за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в РЗИ - Кюстендил.


Образци на документи, които се попълват във връзка с предоставяне на достъпа:  

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.

Списък на категориите информация в РЗИ-Кюстендил, подлежащи на класификация като служебна тайна


Информация, предоставяна повече от 3 пъти по заявление за достъп


Информация за разсекретените документи по §9 от Закона за защита на класифицираната информация


Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до информация и повторно използване на информация от обществения сектор


Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РЗИ-Кюстендил