АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

1350

Изготвяне на здравна оценка на седмичните разписания на задължителните учебни часове в училищата

259

Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

341

Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества    

467

Издаване на международен сертификат за имунизации

477

Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

881

Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

883

Издаване на становище за класифициране на отпадъци        

1338

Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

1349

Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия       

1573

Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

1870

Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

2155

Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

2241

Издаване на становище за унищожаване на лекарства

2961

Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

3041

Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

3047

Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

1793

Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

466

Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води             

685

Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

1089

Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

1088

Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

1553

Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

258

Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

882

Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

961

Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики

1336

Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

1795

Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

1552

Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

1660

Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове

1796

Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

1102

Регистрация и заверка на лична здравна книжка

2 Предоставяне на достъп до обществена информация
3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)